Loading...

Katılım Formu

Projeyi en iyi ifade eden en fazla 12 kelimelik proje başlığı yazılmalıdır.
Proje pazarı etkinliğine başvurulan tematik alan yazılmalıdır. Bu alanlardan sadece bir tematik alana başvuru yapılabilir.
Projenin tahmini uygulama süresi belirtilecektir.
Proje çıktılarının uygulamaya konulabileceği alanlar, kişiler ve/veya sektörler yazılmalıdır. Projenin uygulanmasından doğrudan etkilenecek hedef kitle ve ihtiyaç tanımlanarak mevcut sorunlar bilimsel yaklaşımla ele alınmalıdır.
Proje pazarına bireysel olarak ya da ekip olarak başvuru kabul edilecektir. Ekip olarak katılım sağlanması durumunda ekip üyesi bir kişi ekip lideri olarak seçilmeli, bu alanda ekip lideri, isminin üzerinde yer alacak (*) işareti ile belirtilmelidir..
Çalışmayı ana hatlarıyla anlatmalı ve 200 kelimeyi aşmamalıdır.
En fazla 5 adet anahtar sözcük kullanılmalı ve anahtar sözcükler virgül ile ayrılmalıdır.
Bu kısımda, Problem Tanımı, Projenin Amacı, Araştırma Sorusu ve/veya Hipotez açıklanmalıdır.
Projenin diğer yapılan uygulamalardan farkı açıkça belirtilmeli ve projenin özgünlüğü ve sektörel yeniliği vurgulanmalıdır.
Proje fikrinin hayata geçirilmesi için kurgulanan çözüm, izlenen yol, kullanılan araç, teknik ve metotlar açıklanmalıdır. Bu bölümün, proje çıktılarının doğrulanması veya geçerli kılınması için yürütülen faaliyetleri de içermesi beklenilmektedir.
Elde edilmiş ön bulgular (varsa) ve elde edilecek sonuçlar, bu sonuçların önceki çalışmalar ile karşılaştırılması bu bölümde yazılmalıdır. Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda ulusal ekonomiye, topluma yapılabilecek katkılar ve yararlar tartışılmalı ve elde edileceği umulan sonuçlardan kimlerin ne şekilde yararlanabileceği belirtilmelidir.
*Proje Dosyası
*Evrak Dosyaları
*Öğrenci Belgesi